Zarządca nieruchomości

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Biprowłók sp. z o.o.
Miejsce pracy: Łódź
Rodzaj pracy: Stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Opis stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za całość spraw związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania budynku biurowego, o powierzchni użytkowej ok. 10.000 m2, w tym w szczególności za zapewnienie ciągłości możliwości korzystania z budynku przez najemców oraz wykonywanie wszelkich obowiązków ciążących ustawowo oraz zwyczajowo na zarządcy nieruchomości. Budynek został wybudowany w latach 70 i od tego czasu nie przeszedł poważnego remontu. Obecnie planowany jest remont budynku, jednakże nie został jeszcze określony termin rozpoczęcia prac. Zadaniem zatrudnionej osoby będzie zapewnienie optymalnego wykorzystania budynku przed remontem oraz prowadzenie prac przygotowawczych zmierzających do wykonania remontu budynku.

Utrzymanie budynku  we właściwym stanie technicznym i estetycznym, zgodnie z jego przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami.

Odpowiedzialność za niezwłoczne usuwanie awarii, w tym obecność w budynku w razie wystąpienia awarii wymagającej natychmiastowej reakcji, również w dni wolne od pracy.

Dokonywanie przeglądów okresowych i usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

Bieżąca kontrola stanu technicznego budynku i usuwanie awarii, usterek, uszkodzeń.

Rekrutacja pracowników i nadzór nad pracą podległych pracowników.

Wybór podwykonawców z zakresu usług oraz dostaw towarów takich jak np. środki czystości, w tym prowadzenie zapytań ofertowych, opracowywanie umów lub ich projektów, kontrola jakości i odbiór prac, zgłaszanie roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi i realizacja tych roszczeń.

Prowadzenie dokumentacji budynku – technicznej, prawnej i finansowej.

Opracowywanie propozycji rozwiązań poprawiających stan techniczny, estetykę i funkcjonalność budynku.

Utrzymywanie kontaktu z najemcami, przyjmowanie zgłoszeń i uwag, ocena ich zasadności, opracowywanie i wdrażanie sposobu usunięcia problemów, wynikających z zasadnych zgłoszeń.

Kontrola terminowej zapłaty czynszu oraz przestrzegania wykonywania przez najemców zobowiązań umownych.

Prowadzenie analizy bieżącej i opracowywanie harmonogramów oraz prognoz dla nieruchomości w zakresie zleconym przez Zarząd Spółki, w tym także prognoz finansowych.

Wykonywanie obowiązków odbywać się będzie we współpracy z pozostałymi działami Spółki, w tym z działem księgowym i prawnym, jednakże od kandydata oczekuje się wysokiego stopnia samodzielności, inicjatywy, zaangażowania oraz kreatywności.

 

Wymagania:

Wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki spokrewnione z zakresem obowiązków.

Wiedza techniczna, znajomość zagadnień finansowych oraz prawnych związanych z funkcjonowaniem budynków biurowych.

Doświadczenie w zarządzaniu budynkami biurowymi.

Doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników i podwykonawców.

Obsługa pakietu Microsoft Office.