Specjalista ds. członkowsko-mieszkaniowych i organizacyjno-samorządowych

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Doły-Marysińska ‘’ w Łodzi
Miejsce pracy: Łódź
Rodzaj pracy: Stała
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Doły-Marysińska ‘’ w Łodzi
Spółdzielnia,,Doły-Marysińska’’ poszukuje pracownika na stanowisko:
Specjalisty ds. członkowsko-mieszkaniowych i organizacyjno-samorządowych

I. Wymagania:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe(mile widziane z zakresu administracji),

 2. dobra znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze,

 3. znajomość zagadnień z zakresu prowadzenia spraw członkowskich,

 4. umiejętność tworzenia formalnych dokumentów oraz ich prezentacji,

 5. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz MS Excel,

 6. umiejętność pracy w zespole, łatwy kontakt z ludźmi,

 7. samodzielność , kreatywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 8. mile widziane doświadczenie w spółdzielni mieszkaniowej,

II. Zadania:

 1. prowadzenie rejestrów członków Spółdzielni i dokumentacji członkowskiej oraz innych rejestrów pomocniczych,

 2. załatwianie spraw związanych z ustanowieniem , nabyciem lub zamianą prawa do lokali mieszkalnych i garaży,

 3. przygotowanie i organizowanie przetargów,

 4. współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie polityki mieszkaniowej,

 5. przygotowanie dokumentacji do kancelarii notarialnej w celu zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności,

 6. przygotowywanie i wydawanie przewidzianych prawem zaświadczeń,

 7. załatwianie spraw kwalifikujących się do rozpatrzenia przez organy statutowe Spółdzielni,

 8. opracowywanie wewnętrznych projektów regulaminów , instrukcji i zarządzeń ,

 9. obsługa posiedzeń Zarządu,

 10. załatwianie spraw związanych ze zmianami w KRS,

 11. współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

 1. list motywacyjny oraz CV,

 2. kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje, doświadczenie zawodowe,

 3. (W sprawie RODO). Pisemna zgoda kandydata na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1000 , a także w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

Informacje dodatkowe:

Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane, a kopie oryginalnych dokumentów potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Oferty należy składać , w zamkniętej kopercie, opatrzone dopiskiem:
,,Specjalista ds. członkowskich” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Doły-Marysińska’’
w Łodzi ul. Nowopolska 12/14 pokój nr. 1 w terminie do dnia 28.06.2019 r. do godz.1400
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółdzielni.